OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, Vaše osobní údaje si vážíme a proto k nim přistupujeme profesionálně a citlivě, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží) a všichni pracovníci www.latkymetraz.com, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.

Podrobné informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Ve smyslu zákona 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů

1. Provozovatel internetového systému www.latkymetraz.com

www.latkymetraz.com
Gotana, s.r.o.
086 11 Hrabovec 140
Slovensko

IČO: 46279491

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka číslo: 24846 / R

Orgán dozoru:

Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Prievidzi pro Středočeský kraj, Andreje Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře, umístěného na stránce www.latkymetraz.com.

2. Zprostředkovatelé

Kurýrní společnost:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
IČO: 36624942

Účel zpracování osobních údajů:
- Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží.

Účetní společnost:

Reckon s. r. o.
Nedanovce 2
958 43 Nedanovce
IČO: 35962259

Účel zpracování osobních údajů:
- Vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. B).

Účel zpracování osobních údajů:
- Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.latkymetraz.com,
- Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací,
- Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.

Se všemi výše uvedenými zprostředkovateli byla uzavřena smlouva o ochraně osobních údajů dle zákona 122/2013, jejich používáním pouze na stanovené účely, ochranou a likvidací.

Osobní údaje objednávek jsou uloženy u provozovatele webhostingu a internetového obchodu.

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů

fakturační údaje
Jméno a příjmení / Obchodní název *
Adresa trvalého bydliště / sídla *
IČO *, DIČ *
Údaje pro doručení
Jméno a příjmení příjemce
adresa doručení
Telefonní číslo příjemce - vyžadují ho kurýrní společnosti
kontaktní údaje
Jméno kontaktní osoby *
Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení objednávky, přijetí platby, komunikaci se zákazníkem.
Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.
Údaje získávané při předávání zaplaceného zboží
Číslo občanského průkazu - ochrana Vás i nás - aby Vaše zaplacené zboží nepřevzala neoprávněná osoba, číslo OP je zaznamenáno v dodacím listu (to neplatí pro zásilky na dobírku).
Údaje o Vašich objednávkách - pro potřeby jejich vybavení a řešení případných reklamací.
*) Pouze pro registrace firem

4. Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.
Pro ochranu zákazníka je nezbytné, aby při předávání již zaplaceného zboží umožnil provozovateli nebo zprostředkovateli ověření jeho totožnosti a zapsání čísla občanského průkazu do dodacího listu. Toto opatření má zabránit neoprávněnému převzetí zboží třetí osobou, pokud zákazník za toto zboží již zaplatil. Při platbě na dobírku se ověření totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

5. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného na doručení zboží:

Kurýrní společnost:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČ: 36624942.
Rozsah poskytovaných údajů: Jméno a adresa příjemce, adresa doručení, telefonní číslo příjemce, celková cena objednávky v případě platby na dobírku.
Ve výjimečných situacích může být na doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná kurýrní společnost. Vzhledem k operativní charakter rozhodnutí nelze předem určit název a sídlo předmětné společnosti.

6. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

7. Práva a povinnosti dotyčné osoby

Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
Zákazník se zavazuje prokázat svou identitu při předávání zaplaceného zboží a zapsat číslo občanského průkazu do dodacího listu (to neplatí pro zásilky na dobírku).
Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje aktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat:
Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje.
Opis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
Opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které
jsou předmětem zpracování.
Likvidaci jejích osobních údajů
Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.latkymetraz.com v části "Přihlášení".

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou nasládlá vymazány.

Zákazník si může uplatnit svá práva vyplývající ze zákona č. 122/2013 CFU elektronickou poštou na adrese info@latkymetraz.com písemně nebo osobně na adrese 086 11 Hrabovec 140(pouze pokud byl zboží zakoupené přes www.latkymetraz.com)

8. Cookies a partnerské odkazy

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo ve vašem mobilním telekomunikačním zařízení a obnovuje se při vaší opakované návštěvě. www.latkymetraz.com používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit vaše návštěvy vybraných internetových stránek. Nepoužíváme je pro uložení vašich osobních informací a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Cookies můžete jednoduše vymazat z vašeho počítače nebo mobilního zařízení pomocí prohlížeče internetu. Pokyny o tom, jak manipulovat a vymazat cookies, naleznete v části vašeho prohlížeče internetu "Nápověda". Můžete zvolit možnost deaktivovat cookies nebo obdržet zprávu o každém zaslání souboru cookies do vašeho počítače či mobilního zařízení. Prosím, pamatujte, že pokud si zvolíte možnost deaktivovat cookies, nebudete moci plně využít všechny funkce stránky.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran používáme na sběr statistik v souhrnné podobě analytických nástrojů, jako je Google Analytics. Použité cookies jsou v obou případech dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení na dobu, která nepřesahuje 24 měsíců.

partnerské odkazy

Stránky www.latkymetraz.com mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Nemůžeme nést odpovědnost za ochranu soukromí nebo obsahu těchto webových stránek. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro usnadnění vyhledávání informací o konkrétních produktech, kteří navštěvují naše stránky.

9. Autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto webu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, grafického designu stránek, fotografií, textů, produktů, grafiky a souborů, jejich výběru a uspořádání. Obsah stránek tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli změněn, kopírován, stahován nebo jinak šířen (dále jen "šířit"), samostatně nebo jako součást jiných materiálů.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem - hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

10. Newsletter

Návštěvníci www.latkymetraz.com se mohou přihlásit k odběru newsletter-a, a to zadáním své e-mailové adresy do kolonky "Newsletter" nebo během objednávky, kde je zapotřebí Váš souhlas zaškrtnutím políčka odběru newsletter-a. Odhlásit se může odběratel kdykoliv zasláním požadavku e-mailem na info@latkymetraz.com nebo kliknutím na odkaz přímo v newsletter-i.

E-mail marketing

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že na konci obchodního oznámení (e-mailu) potvrdíte zrušení odběru.Poslední aktualizace: 12/2017